مقاله تاثير آموزش تحت الگوي اعتقاد – سلامتي بر تغيير رفتار تغذيه اي بيماران تحت عمل پيوند عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۰ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش تحت الگوي اعتقاد – سلامتي بر تغيير رفتار تغذيه اي بيماران تحت عمل پيوند عروق كرونر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي اعتقاد سلامتي
مقاله پيوند عروق کرونر
مقاله رفتارهاي تغذيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذيقيمت فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري عروق كرونر شايع ترين نوع بيماري قلبي عروقي و از علل منجر به مرگ در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. در ايران نيز اين بيماري از نظر ابتلا و مرگ و مير اولين رتبه را داراست. با توجه به مزمن بودن بيماري، لزوم تغيير شيوه زندگي در مبتلايان ضروري به نظر مي‌رسد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تاثير آموزش تحت الگوي اعتقاد – سلامتي در تغيير رفتار تغذيه اي در بيماران تحت عمل پيوند عروق كرونر بوده است.
روش بررسي: در يك كار آزمايي باليني ۶۴ نفر از بيماران تحت پيوند عروق كرونر به شيوه مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تخصيص تصادفي در يكي از دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گردآوري داده ها بوسيله پرسشنامه و چك ليست انجام شد. در مرحله اول پرسشنامه و چك ليست براي دو گروه تكميل گرديد، سپس برنامه آموزشي به صورت انفرادي براي هر واحد پژوهش در گروه آزمون اجرا و يك جزوه آموزشي نيز در اختيار بيماران قرار گرفت. دو ماه پس از اتمام آموزش مجددا پرسشنامه و چك ليست براي دو گروه تكميل گرديد.
يافته ها: در مرحله پس از مداخله، درگروه آزمون از نظر ميزان آگاهي، شدت، منافع و موانع درك شده و عملكرد تغذيه اي بهبود قابل ملاحظه اي مشاهده گرديد (P<0.05). بين نحوه عملكرد فعاليت غذايي و متغيرهاي سن، ميزان تحصيلات و سابقه خانوادگي در هر دو گروه ارتباط معني دار آماري مشاهده شد. بدين ترتيب كه بيماران مسن تر، با تحصيلات بالاتر و داراي سابقه بيماري در خانواده داراي عملكرد تغذيه اي بهتري بوده اند (P<0.05). در گروه آزمون بين متغير سابقه خانوادگي بيماري با اجزاي الگو (شدت، منافع و موانع درك شده) از نظر آماري ارتباط معني داربود، بدين ترتيب كه در خانواده هاي داراي سابقه بيماري درك بالاتري در خصوص امكان ابتلا به بيماري و منافع رعايت رژيم غذايي و همچنين كاهش موانع درك شده در اين مورد مشاهده شده است (P<0.05) بر اساس يافته ها بيشترين فراواني در مورد راهنماهاي عمل در مرحله قبل از مداخله در گروه آزمون مربوط به راديو تلويزيون و در گروه شاهد مربوط به پزشك بود. در حاليكه در مرحله بعد از مداخله در گروه آزمون مربوط به پرستاران و در گروه شاهد مربوط به پزشك بود.
نتيجه گيري كلي: بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه آموزش در چارچوب الگوي اعتقاد – سلامتي موجب افزايش ميزان آگاهي، بالا بردن شدت و منافع درك شده، همچنين كاهش موانع درك شده و در نهايت بهبود عملكرد در بعد رژيم غذايي در بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مي‌گردد.