مقاله تاثير آموزش تحليل ارتباط محاوره اي Berne بر بهبود عملكرد والدين دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش تحليل ارتباط محاوره اي Berne بر بهبود عملكرد والدين دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر رفسنجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ارتباط محاوره اي
مقاله عملكرد والدين
مقاله دانش آموزان پسر
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي صدراله
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورشانظري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سعادت انسان تا حد زيادي به چگونگي ارتباط با ديگران بستگي دارد. هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش تحليل ارتباط محاوره اي[TA ( Transactional Analysis)]  اريك برن (Eric Berne) بر بهبود عملكرد والدين دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۸بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي با استفاده از روش خوشه اي چند مـــرحله اي از بيــن دبيــــرستان هاي شهــر رفسنجان تعداد ۴۰ نفر از والديني كه از پرسش نامه[FAD1 (Family Assessment Device)]  نمرات پايين كسب كرده بودند، انتخاب شدند و با روش تصادفي در دو گروه گواه و آزمايش جاي گرفتند. گروه آزمايش طي ۱۰ جلسه (۱٫۵ ساعت در هفته) به مدت ۳ ماه تحت آموزش تحليل ارتباط محاوره اي قرار گرفتند و مجددا پرسش نامه (FAD1) بر روي هر دو گروه اجرا گرديد. داده ها با استفاده از تي زوجي و تحليل مانوا(manova)  و تحليل واريانس بررسي شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد، ميانگين نمرات عملكرد پس آزمون گروه آزمايش نسبت به گروه گواه افزايش معني داري داشته است (به ترتيب ۱۳۴٫۷±۹٫۸۷ و ۹۶٫۴±۱۰٫۷۲) (P<0.0001). هم چنين پس از آزمون، تفاوت معني داري بين مولفه هاي عملكرد والدين (نقش، حل مساله، ابراز عواطف) در دو گروه مشاهده شد (P<0.0001) به گونه اي كه نمرات گروه آزمايش به ترتيب از ۴۲٫۱، ۳۹ و ۱۵٫۹ به ۵۷٫۹، ۵۷٫۹ و ۲۲٫۹ افزايش يافته بود. اين نكته بيانگر اين است كه آموزش تحليل ارتباط محاوره اي باعث بهبود عملكرد والدين شده است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه آموزش تحليل ارتباط محاوره اي Berne مي تواند يك روش كاربردي براي برقراري ارتباط بالغانه و بهبود بخشيدن به ارتباطات ضعيف باشد.