مقاله تاثير آموزش تغذيه بر وضعيت كم خوني ناشي از فقر آهن در دختران دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش تغذيه بر وضعيت كم خوني ناشي از فقر آهن در دختران دبيرستاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تغذيه
مقاله آگاهي تغذيه اي
مقاله روي سرم
مقاله زنان جوان
مقاله كم خوني فقر آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: شكرالهي نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كم خوني فقر آهن يكي از مهمترين مشكلات تغذيه اي مخصوصا در بين زنان جوان است. راه هاي مختلفي براي مبارزه با كم خوني فقر آهن وجود دارد كه از بين آنها تغيير در عادات غذايي مردم و دادن آموزش هاي تغذيه اي مي تواند راه حل مناسبي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر آموزش تغذيه بر كم خوني ناشي از فقر آهن در دختران دبيرستاني بود.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي ۶۸ دختر دبيرستاني مبتلا به كم خوني فقر آهن به مدت ۴ ماه تحت آموزش هاي تغذيه اي قرار گرفتند. مواد آموزشي از طريق بروشور، جزوه و سخنراني و حاوي نكات تغذيه اي مربوط به شناسايي گروه هاي مختلف غذايي، افزاينده ها و كاهنده هاي جذب آهن، منابع غني از آهن و ساير نكات تغذيه اي مفيد بود. در آغاز و پايان مطالعه شاخص هاي هموگلوبين خون، فريتين و روي سرم مورد آزمايش قرار گرفت. همچنين ميزان آگاهي و نگرش افراد شركت كننده در آغاز و پايان مطالعه مورد سنجش قرار گرفت. از آزمون هاي t زوجي و ويلکاکسون و همبستگي اسپيرمن براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده شد.
يافته ها: ميزان هموگلوبين در آغاز و پايان مطالعه به ترتيب ۱۰۹٫۵±۱۰، ۱۲۳٫۳±۱۳ گرم در ليتر (P<0.001) و ميزان فريتين به ترتيب ۴٫۵±۳٫۲ و ۲۵٫۴±۳۶٫۹ ميكروگرم بر ليتر (P<0.001) بود. اين ميزان در مورد روي سرم ۱٫۴±۰٫۵ در مقابل ۳٫۷±۱ ميلي گرم در دسي ليتر (P<0.001) بدست آمد. امتياز ميزان آگاهي قبل و بعد از مداخله به ترتيب ۵٫۷±۲٫۷ در مقابل (P<0.01) 6.8±۱٫۹ و در مورد نگرش ۲۵٫۱±۳٫۴ در مقابل (P>0.05) 25.4±۳٫۷ بود.
نتيجه گيري: آموزش تغذيه اي مي تواند باعث بهبودي در شاخص هاي خوني آهن و روي سرم در دختران مبتلا به كم خوني فقر آهن شود.