مقاله تاثير آموزش حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان کم رو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان کم رو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله کمرويي
مقاله آموز حل مساله اجتماعي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي پري
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسي تاثير آموزش حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دختران کمروي دوره راهنمايي با دامنه سني ۱۴ – ۱۱ سال در شهرستان اردبيل بود. روش: با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي ۷۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. همه اين دانش آموزان، مقياس کمرويي را تکميل کردند. از ميان آنها هشتاد دانش آموز که نمراتشان دو انحراف استاندارد بالاتر از ميانگين بود، انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و کنترل تقسيم شدند. سپس به دانش آموزان گروه آزمايشي روشهاي حل مساله اجتماعي طي هفت جلسه آموزش داده شد. از خرده آزمون سازش اجتماعي آزمون شخصيتي کاليفرنيا براي تعيين ميزان سازگاري اجتماعي و از ميانگين نمره هاي نيمسال تحصيلي براي تعيين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت نمرات پيش آزمون پس آزمون در دو گروه آزمايشي به طور معني داري بيشتر از تفاوت نمرات پيش آزمون پس آزمون در گروه کنترل است (P=0.001). نتيجه گيري: آموزش حل مساله اجتماعي مي تواند سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان کمرو را بهبود بخشد.