مقاله تاثير آموزش خانواده بر سلامت رواني والدين داراي كودك عقب مانده ذهني آموزش پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش خانواده بر سلامت رواني والدين داراي كودك عقب مانده ذهني آموزش پذير
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خانواده
مقاله سلامت روان
مقاله والدين كودك عقب مانده ذهني آموزش پذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: كاكوجويباري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر براي بررسي تاثير آموزش خانواده بر سلامت رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير، گروه آزمايش (يك مدرسه) به روش تصادفي خوشه اي از بين كليه مدارس استثنايي شهر شيراز انتخاب شد، و والدين كودكان گروه گواه با توجه به سن مادران هنگام بارداري، تحصيلات و ترتيب تولد و ميزان تحصيلات پدر، از ديگر مدارس با گروه آزمايش هم تراز شد. كلاس آموزش خانواده به مدت ۱۶ جلسه ۲ ساعته براي والدين گروه آزمايش اجرا گرديد، قبل و پس از آموزش، سلامت رواني هر دو گروه با استفاده از آزمون GHQ-28 اندازه گيري شد، و با استفاده از آزمون t مستقل و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان داد كه در سطح پنج صدم بين نمرات پيش آزمون- پس آزمون در خرده مقياس علايم جسماني، اضطراب و بي خوابي، كار كرد اجتماعي، افسردگي وخيم تفاوت معني دار ايجاد شده است، به طوري كه سلامت عمومي گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه بوده و اين نشان دهنده تاثير مثبت آموزش خانواده درسلامت رواني والدين كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير است.