مقاله تاثير آموزش خودامدادي و دگرامدادي به روش سخنراني و بسته نرم افزار چند رسانه اي بر ميزان دانش پايوران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۷ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش خودامدادي و دگرامدادي به روش سخنراني و بسته نرم افزار چند رسانه اي بر ميزان دانش پايوران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودامدادي
مقاله دگرامدادي
مقاله آموزش به شيوه سخنراني
مقاله آموزش به شيوه چندرسانه اي
مقاله دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نوري جميله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: با توجه به ضرورت آموزش خودامدادي و دگرامدادي، تمام پايوران نظام بايد اين دوره را بگذرانند و انجام اين آموزش در نيروهاي نظامي قدمت ده ساله دارد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير آموزش خودامدادي و دگرامدادي به دو روش سخنراني و بسته هاي نرم افزار چندرسانه اي بر ميزان دانش پايوران گردان هاي رزم منتخب نظامي شهر تهران انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي نيمه تجربي در سال ۱۳۸۹، ۶۰ پايور واجد شرايط ورود به مطالعه از مجموع ۳۰۰ نفر پايور دو گردان رزم منتخب شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه ۳۰ نفره تقسيم شدند و با دو شيوه آموزش سخنراني و بسته هاي نرم افزار چندرسانه اي تحت آموزش قرار گرفتند و از آزمون کتبي با سوالات استاندارد براي تعيين ميزان دانش آنان استفاده شد. نتايج پس از جمع آوري با روش هاي آماري توصيفي و تحليلي شامل آزمون T زوجي و T مستقل آزمون دقيق فيشر مقايسه شد و با نرم افزار SPSS 15 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمرات سطح دانش در دو گروه قبل از مداخله با هم تفاوتي نداشت. بعد از مداخله، ميانگين نمرات در گروه چند رسانه اي افزايش بيشتري داشت. ميانگين نمره سطح دانش، بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر دو گروه افزايش يافت که از نظر آماري معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: در صورت مطلوب بودن شرايط از نظر زمان و مکان و وجود وسايل کمک آموزشي، آموزش با بسته هاي نرم افزاري چندرسانه اي نسبت به روش سخنراني مي تواند در افزايش سطح دانش پايوران موثرتر باشد.