مقاله تاثير آموزش خودمراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش خودمراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خودمراقبتي
مقاله كيفيت زندگي
مقاله انفاركتوس ميوكارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهري سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: واحدپرست حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سياوش وهابي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: افزايش هزينه هاي درماني، دوري از خانواده و افزايش عفونت هاي بيمارستاني منجر شده تا روز به روز مراقبت در منزل و خودمراقبتي مورد استقبال قرار گيرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش مراقبت از خود بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد انجام شده است.
روش ها: اين پژوهش، مطالعه كارآزمايي باليني است. ۶۴ بيمار (۳۲ نفر گروه آزمون، ۳۲ نفر گروه شاهد) كه با تشخيص انفاركتوس ميوكارد در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان پذيرش شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. آموزش خودمراقبتي در گروه مداخله انجام شد. پرسش نامه «كيفيت زندگي ناتينگهام» براي تعيين كيفيت زندگي قبل و بعد از برنامه آموزشي مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: آزمون آماري تي مستقل(p>0.17)  نشان داد كه نمره كل و نمره ابعاد كيفيت زندگي قبل از مداخله در دو گروه شاهد و مداخله اختلاف معني داري ندارند، درحالي كه پس از آموزش، نمره كل و نمره ابعاد كيفيت زندگي در دو گروه، اختلاف معني دار نشان مي دهد(p<0.005) . همچنين در گروه آزمون آماري تي زوج، اختلاف معني داري را در نمره کل و ابعاد کيفيت زندگي قبل و بعد از مداخله نشان داد (p<0.001).
نتيجه گيري: كيفيت زندگي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مي تواند با آموزش خودمراقبتي افزايش يابد.