مقاله تاثير آموزش درس “جمعيت و تنظيم خانواده” بر آگاهي و نگرش دانشجويان پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش درس “جمعيت و تنظيم خانواده” بر آگاهي و نگرش دانشجويان پسر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله تنظيم خانواده
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تنظيم خانواده به عنوان راهکاري براي مقابله با افزايش جمعيت از سوي اکثر کشورها پذيرفته شده است. يکي از عوامل موفقيت برنامه هاي تنظيم خانواده، آموزش اهداف آن به دانشجويان است. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير آموزش درس “جمعيت و تنظيم خانواده” بر آگاهي و نگرش دانشجوي ان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد انجام شد.
روش ها. اين مطالعه، نيمه تجربي و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه گيري غيرتصادفي ساده و در دسترس بود که ۲۰۰ پسر مشغول به تحصيل در رشته هاي مختلف در مقاطع کارداني و کارشناسي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه در دو مرحله جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 13 و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: ۳% دانشجويان سابقه انتخاب مجدد اين واحد درسي را داشتند. ميانگين نمره آگاهي دانشجويان قبل از آموزش ۳٫۱۲ از ۱۵ امتياز قسمت آگاهي پرسش نامه بود که بعد از آموزش به ۶۷/۹ افزايش يافت (p=0.001).
همچنين ميانگين نمره نگرش دانشجويان قبل از آموزش ۴٫۷۵ از ۱۵ امتياز قسمت نگرش پرسش نامه بود که بعد از آموزش به ۸٫۲۹ افزايش يافت (p=0.002) .بين سن، وضعيت تاهل، نوع رشته تحصيلي، سابقه انتخاب اين درس، سال ورود به دانشگاه، مدرک تحصيلي والدين، مدرک و رشته تحصيلي همسر با آگاهي و نگرش دانشجويان اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: ارايه خدمات تنظيم خانواده به واسطه آموزش واحد درسي “جمعيت و تنظيم خانواده” در دانشگاه ها براي ارتقاي سطح آگاهي و نگرش دانشجويان و در نتيجه بهبود عملکرد آنان نسبت به تنظيم خانواده موثر است.