مقاله تاثير آموزش در زمينه ايدز بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش در زمينه ايدز بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله بيماري ايدز
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شيوع بيماري ايدز در جوامع مختلف در حال افزايش است و دانشجويان به علت عدم آگاهي کافي در اين زمينه در معرض خطر ابتلا به ايدز قرار دارند. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش در زمينه بيماري ايدز بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه، نيمه تجربي و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه گيري غيرتصادفي ساده و در دسترس بود که ۲۰۰ پسر مشغول به تحصيل در رشته هاي مختلف مقاطع کارداني و کارشناسي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه در دو مرحله جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 13 و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: ۶۰% دانشجويان، آگاهي درباره بيماري ايدز و راه هاي پيشگيري از آن را از طريق راديو و تلويزيون و ۳% آنها از خانواده، دوستان و اطرافيان به دست آورده بودند. ميزان آگاهي دانشجويان بعد از آموزش نسبت به قبل از آن افزايش قابل توجهي يافت و براساس آزمون T اين اختلاف معني دار بود (p<0.001) .85% نمونه ها داراي نگرش منفي و ۱۵% داراي نگرش مثبت نسبت به بيماري بودند. بعد از آموزش، نگرش مثبت به ۸۱% ارتقا و نگرش منفي به ۱۹% کاهش يافت.
نتيجه گيري. در حال حاضر، بسيج مبارزه با گسترش بيماري ايدز ضرورتي اساسي است و دانشگاه ها بايد به عنوان يکي از کانون هاي اصلي در استراتژي کاهش بيماري ايدز مدنظر قرار گيرند و آموزش هاي لازم درخصوص جنبه هاي بيماري در تمامي دانشگاه هاي کشور به دانشجويان ارايه شود.