مقاله تاثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت بدني
مقاله رابطان بهداشتي
مقاله مداخله آموزش سلامت
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدامامي رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاراردبيلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت بدني کافي و منظم از عوامل اصلي حفظ و ارتقاي سلامت در سراسر دوره زندگي است. بي تحرکي يک مشکل سلامت عمومي جهاني است. به طور کلي ساليانه ۱٫۹ مرگ ها در جهان به بي تحرکي نسبت داده مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير مداخله آموزش در مورد فعاليت بدني بر آگاهي، نگرش و رفتار رابطان بهداشتي بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش کمي از نوع نيمه تجربي مي باشد. اين مطالعه در مراکز بهداشتي درماني منطقه ۱۴ تهران در سال ۱۳۸۷ انجام يافته است. نمونه گيري به روش سرشماري صورت گرفت. ۸۰ زن رابط بهداشت (داوطلب سلامت) منطقه ۱۴ تهران به طور تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند (گروه مداخله ۴۱ نفر، گروه شاهد ۳۹ نفر). ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه آگاهي، نگرش و عملکرد در مورد فعاليت بدني بود که در ابتداي مطالعه (پيش آزمون) و ۴ هفته پس از مداخله (پس آزمون) توسط همه شرکت کنندگان تکميل شد. مداخله آموزش سلامت به صورت سه جلسه آموزشي با فواصل يک هفته اي به گروه آزمون ارايه شد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمارهاي توصيفي و تحليلي در نرم افزار SPSS انجام يافت.
يافته ها: در مرحله پيش آزمون دو گروه شاهد و آزمون به لحاظ متغيرهاي آگاهي، نگرش و عملکرد تفاوت آماري معناداري نداشتند، اما تغييرات امتيازات دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در مورد آگاهي و عملکرد تفاوت آماري معنادار بين دو گروه نشان داد.
نتيجه گيري: مداخله آموزشي انجام يافته در اين پژوهش بر افزايش آگاهي و ميزان کلي فعاليت بدني زنان رابط بهداشت موثر بوده است. بنابراين ارايه آموزش در اين زمينه به رابطان بهداشتي توصيه مي شود.