مقاله تاثير آموزش در هنگام خواب بر يادگيري دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش در هنگام خواب بر يادگيري دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه هاي خواب
مقاله يادگيري در هنگام خواب
مقاله يادگيري از طريق شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش در هنگام خواب بر يادگيري دانشجويان بود. اين پژوهش در قالب طرح پژوهش شبه آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با يک گروه انجام شد. به اين منظور از جامعه آماري دانشجويان روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال تحصيلي ۸۶- ۱۳۸۵، ۵۰ نفر که در دامنه سني ۱۸ تا ۲۵ قرار داشتند، پس از آگاهي از نحوه انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي بود حاوي پرسش هاي زبان انگليسي در قالب چهارگزينه اي و ترجمه، بر اساس مطالب انگليسي آموزش داده شده. روايي آن با استفاده از روايي محتوايي تاييد شد. اجراي آزمايشي پژوهش با هدف خوگيري آزمودني ها براي گوش دادن در هنگام خواب به مدت يک هفته انجام شد. سپس مواد آموزشي در اختيار آنان قرار داده شد و موظف شدند که طبق دستورالعمل آموزش داده شده، آن را اجرا نمايند و گزارش روزانه کار خود را نيز ثبت نمايند. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي t تحليل شد و نتايج نشان داد که يادگيري زبان انگليسي در هنگام خواب از طريق شنوايي امکان پذير نيست. ضمن آگاهي کامل از محدوديتهاي پژوهش، نتايج آن نشان داد که يادگيري در هنگام خواب صورت نمي گيرد و مشکلاتي از قبيل بي خوابي، سردرد، گوش درد، بي حوصلگي و خواب آلودگي در طول روز را نيز در پي دارد.