مقاله تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري مطالعه فراشناختي بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري مطالعه فراشناختي بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي يادگيري و مطالعه
مقاله فراشناخت
مقاله انگيزش پيشرفت
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطارخامنه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه فراشناختي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مي باشد. تحقيق حاضر آزمايشي از نوع طرح پيش آزمون – پس آزمون است که، با گروه کنترل و يک گروه آزمايش انجام پذيرفته است. جامعه مورد مطالعه اين پژوهش را کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران که در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ مشغول به تحصيل بوده اند تشکيل مي دهد. حجم نمونه در اين پژوهش ۵۶ نفر از دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه بودند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. در مرحله پيش آزمون ميانگين هر دو گروه آزمايش و کنترل در راهبردهاي يادگيري و مطالعه و انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي برابر بود. پس از ارايه ۱۰ جلسه آموزش راهبردهاي فراشناختي به گروه آزمايش، نتايج پس آزمون انگيزش پيشرفت نشان داد كه تفاوت معني داري بين دو گروه وجود دارد و در اين مقايسه نمره گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل بيشتر بوده است.