مقاله تاثير آموزش رواني خانواده بر ميزان افسردگي، اضطراب و استرس مراقبين خانوادگي بيماران رواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش رواني خانواده بر ميزان افسردگي، اضطراب و استرس مراقبين خانوادگي بيماران رواني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقب خانوادگي
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله استرس
مقاله آموزش رواني خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نويديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مداخله هاي خانوادگي کوتاه مدت ممکن است بر مراقبين خانوادگي بيماران رواني تاثير مثبتي داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعيين اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان افسردگي، اضطراب و استرس مراقبين خانوادگي بيماران رواني بستري در بيمارستان نور شهر اصفهان است.
روش ها: مطالعه حاضر نوعي کارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور است که تاثير يک برنامه آموزش رواني چهار هفته اي را براي يک دوره زماني سه ماهه بر روي ۱۰۰ نفر از مراقبين خانوادگي بيماران رواني بستري در بيمارستان نور شهر اصفهان بررسي نمود. افسردگي، اضطراب و استرس مراقبين با استفاده از پرسشنامه DASS (فرم ۴۲ سوالي) تعيين شد.
يافته ها: ميانگين نمره افسردگي، اضطراب و استرس در گروه آزمون به طور معناداري نسبت به گروه کنترل، در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به اختلال اسکيزوفرنيا و اختلال خلقي کاهش يافت.
نتيجه گيري: برنامه آموزش خانواده به منظور کاهش افسردگي، اضطراب و استرس در مراقبين خانوادگي بيماران رواني موثر بوده و اين امر مي تواند کيفيت زندگي بيماران و مراقبين را به طور بالقوه اي بهبود و ارتقا بخشد.