مقاله تاثير آموزش رواني خانواده (مدل اتکينسون و کويا) بر سلامت عمومي خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اسکيزوفرنيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش رواني خانواده (مدل اتکينسون و کويا) بر سلامت عمومي خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اسکيزوفرنيا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله سلامت عمومي
مقاله آموزش رواني خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش رواني خانواده (مدل اتکينسون و کويا) بر سلامت عمومي خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اسکيزوفرنيا بود. بدين منظور، در يک طرح نيمه آزمايشي ۲۲ نفر از والديني که فرزندان آنها با تشخيص اسکيزوفرنيا تحت درمان و توانبخشي قرار داشتند، به صورت در دسترس انتخاب و با پرسشنامه GHQ-28 مورد آزمون قرار گرفتند سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل کاربندي شدند. گروه آزمايشي به مدت ۱۰ جلسه تحت آموزش قرار گرفتند؛ نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش رواني خانواده موجب افزايش سطح سلامت عمومي مي شود اما در کاهش علايم جسماني، افسردگي و افزايش سطح عملکرد اجتماعي تاثير معناداري ندارد.