مقاله تاثير آموزش روشهاي تربيتي بر اساس ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي بر تغيير نگرش مادران در تربيت فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش روشهاي تربيتي بر اساس ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي بر تغيير نگرش مادران در تربيت فرزندان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خانواده
مقاله روش تربيتي خواجه نصيرالدين طوسي
مقاله نگرش خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژادي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني سيدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي شيوه هاي تربيتي خواجه نصيرالدين طوسي و اثر آن بر تغيير نگرش مادران در تربيت فرزندان پرداخته شده است. روش تحقيق تجربي بوده و در آن از طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه آزمايش و گواه استفاده شده است. جامعه آماري مادران دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان اصفهان بودند. نمونه آماري ۳۰ نفر از مادران براي گروه آزمايش و ۳۰ نفر براي گروه گواه بودند که به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته بود که پايايي آن بر اساس بازآزمايي ۰٫۸۴ و بر اساس آلفاي کرونباخ ۰٫۸۵ محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که شيوه هاي تربيتي خواجه نصيرالدين طوسي بر تغيير نگرش مادران در تربيت فرزندان موثر بوده است (P£۰٫۰۱).