مقاله تاثير آموزش سبك حل مساله به شيوه اسپيواك و شوره بر كاهش افسردگي دانش آموزان معلول جسمي ـ حركتي دوره راهنمايي شهر اصفهان در (۸۵ـ۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش سبك حل مساله به شيوه اسپيواك و شوره بر كاهش افسردگي دانش آموزان معلول جسمي ـ حركتي دوره راهنمايي شهر اصفهان در (۸۵ـ۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك حل مساله
مقاله افسردگي
مقاله معلول جسمي ـ حركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري آذر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي درآمدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمهدي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش سبك حل مساله به شيوه اسپيواك و شوره بر كاهش افسردگي دانش آموزان معلول جسمي ـ حركتي مقطع راهنمايي انجام شد. جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان معلول جسمي ـ حركتي مقطع راهنمايي شهر اصفهان بوده است. در اين پژوهش با استفاده از آزمون افسردگي بك ۲۲ نفر به عنوان دانش آموز افسرده شناخته و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند ۱۱ نفر به عنوان گروه آزمايش و ۱۱ نفر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. طرح پژوهش، از نوع آزمايشي پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه است. پس از اجراي آموزش سبك حل مساله در مدت هفت جلسه به گروه آزمايش، مجددا بر روي هر دو گروه آزمون افسردگي بك اجرا گرديد و نتايج بررسي و مقايسه شدند. داده هاي به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري t مستقل و آزمون تحليل كوواريانس نشان دهنده تفاوت معنادار بين ميانگين نمرات افسردگي در گروه آزمايش و گواه بوده است به عبارت ديگر تفاوتهاي فردي در واريانس نمرات دو گروه ناشي از آموزش بوده است (P<0.01). نتايج به دست آمده از فرضيه ديگر پژوهش مبني بر تفاوت تاثير آموزش سبك حل مساله بر كاهش افسردگي برحسب جنس معنادار نبوده، بنابراين تاثير آموزش بر كاهش افسردگي دختران و پسران يكسان بوده است (P<0.05).