مقاله تاثير آموزش سبک اسناد بر بهبود سلامت عمومي گروهي از دبيران بازنشسته شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش سبک اسناد بر بهبود سلامت عمومي گروهي از دبيران بازنشسته شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک اسناد
مقاله سلامت عمومي
مقاله دبيران بازنشسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نشان شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، تعيين ميزان تاثير آموزش سبک اسناد بر سلامت عمومي دبيران بازنشسته دبيرستان هاي شهر اصفهان بوده است. روش پژوهشي مورد استفاده، روش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل بود. جامعه آماري، دبيران بازنشسته دبيرستان هاي شهر اصفهان در سال ۱۳۸۴ بوده است. ابتدا، پرسشنامه سلامت عمومي بين ۱۵۰ نفر از دبيران بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگان توزيع گرديد. سي نفر که سلامت رواني کمتري داشتند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه ۱۵ نفري آزمايش و کنترل قرار گرفتند. سبک اسناد در هشت جلسه يک ساعته به صورت گروهي با ساختار آموزش داده شد. نتايج نشان داد که آموزش سبک اسناد، سلامت عمومي دبيران بازنشسته شهر اصفهان را افزايش داده است، همچنين، آموزش سبک اسناد در کاهش افسردگي، اختلال در عملکرد اجتماعي، اضطراب و بي خوابي، و نشانه هاي جسماني تاثير داشته است. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، آموزش سبک اسناد باعث افزايش سلامت روان دبيران بازنشسته گرديده است.