مقاله تاثير آموزش سردکننده هاي جنسي در ارتقا سلامت جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش سردکننده هاي جنسي در ارتقا سلامت جنسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردکننده هاي جنسي
مقاله سلامت جنسي
مقاله آموزش هاي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي زهراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، شناسايي ميزان اثربخشي آموزش سردکننده هاي جنسي در ارتقاي سلامت جنسي بود. براي اين منظور ۴۵ نفر (۳۰ زن و ۱۵ مرد) از دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار در سال ۸۷-۱۳۸۶ به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در کاربندي پژوهش وارد شدند. نتايج حاصل از دو مرحله پژوهش، نشان داد بين نمرات آزمودني ها در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار آماري وجود دارد و مداخله آموزشي به کار گرفته شده در ارتقا سلامت جنسي آنها موثر بوده است.