مقاله تاثير آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر كاهش افسردگي زنان بي سرپرست شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر كاهش افسردگي زنان بي سرپرست شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادماني
مقاله افسردگي
مقاله زنان بي سرپرست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادفر منير
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تعيين تاثير آموزش شادماني فوردايس بر كاهش افسردگي زنان بي سرپرست شهر اصفهان بود. به اين منظور از ميان ۹۲۸۰ زن بي سرپرست تحت حمايت كميته امداد امام خميني مناطق پنجگانه، ۳۰ زن بي سرپرست از طريق پيش آزمون افسردگي بك و تاييد پزشك متخصص به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جايگزين شدند. سپس افراد گروه آزمايش به مدت ۷ جلسه (يك جلسه ۹۰ دقيقه اي در هفته ) تحت آموزش شادماني فوردايس قرار گرفتند. چنين فرض گرديد كه آموزش شادماني ميانگين نمرات افسردگي گروه آموزش را در مقايسه با گروه گواه كاهش و ميانگين نمرات شادماني را افزايش مي دهد. نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش شادماني، افسردگي زنان بي سرپرست را به طور معناداري كاهش (P=0.001) و ميزان شادماني آنها را به طور معناداري افزايش مي دهد (P=0.001).