مقاله تاثير آموزش شناختي ارتقا اميد بر توانمندي هاي شخصيتي مراجعين افسرده خو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش شناختي ارتقا اميد بر توانمندي هاي شخصيتي مراجعين افسرده خو
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شناختي ارتقا اميد
مقاله توانمنديهاي شخصيتي
مقاله پرسشنامه ارزشهاي فعال در عمل
مقاله مراجعين افسرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامداري كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش شناختي ارتقا اميد بر نيمرخ و ميزان توانمنديهاي شخصيتي افراد مبتلا به افسرده خويي بود.
روش: آزمودنيهاي پژوهش ۴۰ نفر از مراجعين مبتلا به اختلال افسرده خويي بودند، که پس از انتخاب، به طريق واگذاري تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون ارزشهاي فعال در عمل (VIA-IS) به عنوان پيش آزمون در هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايش، ۶ جلسه آموزش شناختي ارتقا اميد دريافت نمود. گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکرد. در پايان آزمون ارزشهاي فعال در عمل مجددا به عنوان يک پس آزمون اجرا گرديد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که اثر آموزش شناختي ارتقا اميد در توانمنديهاي شخصيتي گروه آموزش گيرنده به شکل معني داري بالاتر از گروه کنترل بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که آموزش شناختي ارتقا اميد مداخله ي موثري براي ايجاد بهبود در توانمنديهاي مربوط به فضايل خرد، شجاعت، انسانيت، عدالت، خويشتن داري و تعالي مراجعين مي باشد.