مقاله تاثير آموزش شيوه هاي تربيتي سيره عملي پيامبر اکرم (ص)، بر تفکر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش شيوه هاي تربيتي سيره عملي پيامبر اکرم (ص)، بر تفکر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش شيوه هاي تربيتي سيره عملي پيامبراکرم
مقاله تفکر دينداري
مقاله اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي عنايت
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشيان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش شيوه هاي تربيتي سيره عملي پيامبر اكرم (ص) بر تفكر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز درسال ۸۷،۱۳۸۶ بود. آزمودني ها ۸۰ نفر دانش آموز دختر بودند كه به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و به صورت تصادفي به دوگروه ۴۰ نفري آزمايش و كنترل تقسيم شدند. اين پژوهش از نوع تجربي بودكه در آن، از طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است. ابزارهاي اندازه گيري پژوهش عبارت بودند از: آزمون تفكر دينداري آرين (۱۳۷۷)، پرسشنامه اعتقادات و باورهاي مذهبي آلپورت (۱۹۶۷) و آزمون Scl-25، جهت سنجش سلامت روان. ابتدا پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايشي به مدت ۱۷ جلسه 50 دقيقه اي تحت آموزش شيوه هاي تربيتي عملي پيامبر اسلام (ص) قرار گرفتند. پس از اعمال متغير مستقل، مجددا از هر دوگروه پس آزمون بعمل آمد. نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان داد كه آموزش شيوه هاي تربيتي عملي پيامبر اكرم (ص) موجب افزايش تفكر دينداري، همچنين بهبود سلامت رواني عمومي گرديده (P<0.0001) ولي بين گروه کنترل و آزمايش از لحاظ اعتقادات و باورهاي مذهبي تفاوت معني داري مشاهده نشد.