مقاله تاثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ميزان کارايي کارشناسان سازمان اوقاف و امور خيريه در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ميزان کارايي کارشناسان سازمان اوقاف و امور خيريه در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله کارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: رشاد فائقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر «تاثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ميزان کارايي کارشناسان سازمان اوقاف و امور خيريه در سال ۱۳۸۸» است. روش پژوهش توصيفي پس رويدادي مي باشد. جامعه آماري ۱۳۰ نفر از کارکنان سازمان اوقاف و امور خيريه، که بر اساس سرشماري نمونه گيري صورت گرفته است. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. پس از بررسي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS  (آمار توصيفي و استنباطي) نتايج نشان مي دهد که: ميانگين نمره ميزان تاثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر کارآيي کارشناسان مرد بيش از کارآيي زنان سازمان اوقاف و امور خيريه است. ميانگين ميزان تاثير آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ميزان کارآيي کارشناسان در گروه کم سابقه و در گروه با سابقه سازمان اوقاف و امور خيريه اختلاف معني داري با هم ندارند. با توجه به مقدار ضريب همبستگي و ضريب تعيين به دست آمده R2=0.005 مشاهده مي شود. متغير فناوري اطلاعات و ارتباطات تنها ۰٫۰۵ از تغييرات کارآيي را تعيين مي کند.