مقاله تاثير آموزش قبل از لقاح بر آگاهي و محور كنترل سلامت در خصوص تغذيه مناسب (با تاكيد بر مصرف آهن و اسيد فوليك) در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج در منطقه غرب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش قبل از لقاح بر آگاهي و محور كنترل سلامت در خصوص تغذيه مناسب (با تاكيد بر مصرف آهن و اسيد فوليك) در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج در منطقه غرب تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش قبل از لقاح
مقاله تغذيه
مقاله محور کنترل سلامت
مقاله آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دريافت آموزش و مراقبت هاي قبل از لقاح (preconception care) در خصوص تغذيه سالم يكي از برنامه هاي جامع مراقبتي در بهداشت باروري به حساب مي آيد. در اين ميان كم خوني ناشي از فقر آهن و اسيد فوليك در زنان، از اختلالات شايع در سطح جهاني است كه يكي از علل آن دريافت ناكافي اين ريز مغذي ها به دليل ضعف آگاهي و كنترل درك شده بر رفتارهاي بهداشتي مي باشد. از آنجا كه آموزش يكي از ابعاد ارتقا سلامت و اتخاذ رفتارهاي بهداشتي است، لذا هدف از تحقيق حاضر تعيين تاثير كارگاه آموزشي قبل از لقاح بر آگاهي و محور كنترل سلامت در خصوص تغذيه مناسب (با تاكيد بر مصرف آهن و اسيد فوليك) در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج بوده است.
ر وش بررسي: پژوهش حاضر يك كارآزمايي تصادفي كنترل شده در عرصه، به صورت دو گروهي مي باشد. جامعه پژوهش، شامل كليه زنان در سنين باروري بوده كه به مراكز مشاوره قبل از ازدواج مراجعه نموده و قصد باردار شدن در دو سال پس از ازدواج را داشته اند. در اين مطالعه، نمونه گيري به صورت مستمر بوده و واحدهاي مورد پژوهش از طريق گمارش تصادفي بدو گروه آزمون و كنترل تقسيم شدند. تعداد نمونه هاي پژوهش در تحقيق حاضر ۱۰۴ نفر بود كه طبق معيارهاي خروج از مطالعه به ۹۹ نفر رسيد. ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه بود كه توسط واحدهاي مورد پژوهش در قبل و بعد از مداخله در دو نوبت تكميل شد.
يافته ها: آزمون تي، نشان داد كه پس از مداخله آموزشي در برخي شاخص هاي تعيين كننده رفتار تغذيه اي زنان تغيير مثبت وجود داشته به طوري كه افزايش معني دار آماري در متغير آگاهي (P£۰٫۰۰۱) و محور دروني كنترل سلامت (P=0.04) در گروه آزمون، نسبت به گروه كنترل (پس از مداخله) مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها و اثربخشي مداخله آموزشي بر شاخص هاي مرتبط با رفتار تغذيه اي (آگاهي و محور دروني كنترل سلامت)، اجراي اين گونه مداخلات براي گروه هاي هدف در مراكز مشاوره قبل از ازدواج توصيه مي شود.