مقاله تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در کارخانه هاي علوم دارويي تهران در زمينه سرطان پستان و انجام ماموگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۴۲ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در کارخانه هاي علوم دارويي تهران در زمينه سرطان پستان و انجام ماموگرافي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماموگرافي
مقاله الگوي اعتقاد بهداشتي
مقاله آموزش زنان شاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاتف نيا عفت
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: لميعيان مي نور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرطان پستان، شايع ترين سرطان در بين زنان است. با توجه به عدم شناخت علت سرطان پستان، تشخيص زودرس بيماري به وسيله ماموگرافي به عنوان دقيق ترين ابزار، يک امر ضروري است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير آموزش بر ارتقا دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در کارخانه هاي دارويي تهران در زمينه سرطان پستان و انجام ماموگرافي است.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربي است که تاثير يک برنامه آموزشي ۱۲ هفته اي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي را با هدف بهبود عوامل نگرشي و شناختي در خصوص سرطان پستان و ارتقا ماموگرافي زنان شاغل در کارخانه هاي دارويي (۲۲۰ نفر) شهر تهران در سال ۱۳۷۸ ارزيابي کرده است. پس از جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه و انجام مداخلات، اطلاعات استخراج شده سه ماه پس از مداخله با استفاده از آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: پس از مداخله، ميانگين آگاهي و متغيرهاي نگرشي به صورت معنادار افزايش و امتيازات متغير موانع درک شده به صورت قابل ملاحظه ايي کاهش پيدا کرد. همچنين نتايج نشان دهنده افزايش انجام ماموگرافي پس از مداخله آموزشي است.
بحث: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي در ارتقا ماموگرافي به صورت قابل قبولي عمل کرده و پيشنهاد مي شود که براي مداخلات آموزشي جهت ارتقاء عملکرد ماموگرافي در نمونه هاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد.