مقاله تاثير آموزش مبتني بر «تدريس براي فهميدن» بر برنامه درسي تجربه شده درس تاريخ هنر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مبتني بر «تدريس براي فهميدن» بر برنامه درسي تجربه شده درس تاريخ هنر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس
مقاله فهميدن
مقاله مباحث مولد
مقاله ارزشيابي تکويني
مقاله برنامه درسي اجرا شده (آموزش)
مقاله برنامه درسي تجربه شده (عملکرد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسين نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بالغي زاده سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرورش قوه فهم همواره يکي از غايات تعليم و تربيت و هم چنين يکي از مباحث مشکل و مبهم برنامه ريزي درسي بوده است. با آن که مطالعات بسياري بر روي پرورش قوه فهم صورت گرفته، اما هنوز سوالات بسياري در اين حوزه مطرح است. پژوهش حاضر سعي مي کند با استفاده از چارچوب پروژه «تدريس براي فهميدن»، تاثير اجراي برنامه درسي (تدريس) با هدف فهميدن را به شيوه مرسوم اجراي برنامه درسي در مدارس بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر هنرستاني معين کند. در چارچوب مذکور چهار عنصر مهم مطرح است. اهداف فهميدن، مباحث مولد، عملکردهاي فهميدن، ارزشيابي تکويني. در انجام اين پژوهش از روش شبه آزمايشي استفاده شد و دو گروه دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي در درس تاريخ هنر مورد بررسي قرار گرفتند. اين دو گروه آموزش مبتني بر «تدريس براي فهميدن» و تدريس مرسوم هنرستان ها را تجربه کردند و ميزان دانش، توانايي تحليل و ماندگاري يادگيري آنان مورد آزمون قرار گرفت. بررسي داده هاي به دست آمده نشان داد که بين دو گروه آزمايش و شاهد در آزمون سنجش دانش تفاوت معناداري وجود ندارد، اما دانش آموزان گروه آزمايش در آزمون تحليل و هم چنين ماندگاري ذهني، عملکرد بهتري از خود نشان دادند. به عبارت ديگر آموزش مبتني بر تدريس براي فهميدن قادر است توانايي تحليلي و ماندگاري ذهني را بهبود بخشد، اما در سطح دانش همانند روش مرسوم آموزش عمل مي کند.