مقاله تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از ليشمانيوز جلدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از ليشمانيوز جلدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لشمانيوز جلدي (سالک)
مقاله آموزش
مقاله مدل اعتقاد بهداشتي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صابري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اقدامات پيشگيرانه مانند آموزش و ارتقاي سطح آگاهي و مهارت هاي پيشگيري كننده براي حفاظت فردي در مناطق اندميك، يكي از مهم ترين استراتژي هاي برنامه كنترل ليشمانيوز جلدي است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از سالك بود.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي ميداني كه در سال ۱۳۸۷ انجام شد، از جامعه آماري كه دانش آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه ساكن يكي از مناطق استان اصفهان بودند، ۴۵۰ نفر به شيوه سرشماري انتخاب شدند. سه جلسه آموزشي و پرسش نامه اي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي طراحي شد. پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافيك و سئوالات مربوط به ميزان آگاهي، حساسيت درك شده، تهديد درك شده، منافع و موانع درك شده، راهنماي عمل و اقدام به عمل بود كه قبل از انجام آموزش و ۲ ماه بعد از آموزش به روش مصاحبه تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون T زوجي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: آگاهي و كليه سازه هاي مدل با جنس، رابطه معني داري داشتند و ميانگين نمره دختران دانش آموز بيشتر از پسران بود. افراد داراي سابقه ابتلا به سالك، نمره بيشتري در كليه سازه هاي مدل نسبت به بقيه داشتند، ولي آگاهي آنان با ساير نمونه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشت. آگاهي و سازه هاي مدل در دانش آموزان قبل و بعد از آموزش اختلاف معني داري داشت.
نتيجه گيري: آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي، مي تواند رفتارهاي پيشگيري كننده از سالك جلدي در دانش آموزان را ارتقا بخشد.