مقاله تاثير آموزش مبتني بر مدل «مراحل تغيير» بر ارتقاي فعاليت بدني و افزايش توان فيزيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مبتني بر مدل «مراحل تغيير» بر ارتقاي فعاليت بدني و افزايش توان فيزيکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله فعاليت ورزشي
مقاله توان فيزيکي
مقاله مدل مرحله اي تغيير رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مطلب
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم بيگي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ارتقاي فعاليت هاي جسماني يکي از موثرترين استراتژي ها براي کاهش خطر بعضي از بيماري هاي غيرواگير و مزمن است.روش هاي متعددي به منظور سنجش عوامل موثر بر فعاليت جسماني ساخت و اعتباريابي شده است. کاربردي ترين مدل در اين خصوص مدل مرحله اي تغيير رفتار (TTM) است. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه آموزشي فعاليت هاي جسماني در ارتقاي فعاليت بدني و افزايش توان فيزيکي با استفاده از TTM انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مداخله اي نيمه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ روي کارکنان يکي از مراکز دولتي انجام شد. 60 مرد ۲۰ تا ۵۷ ساله به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و بررسي شدند. کارکنان به دو گروه تجربي و شاهد (۳۰ نفره) تقسيم شدند و قبل و ۳ ماه پس از انجام برنامه آموزشي پرسش نامه ها را تکميل نمودند. توان فيزيکي کارکنان با استفاده از دوچرخه ارگولاين اندازه گيري و سپس آموزش فعاليت هاي ورزشي و افزايش توان فيزيکي در گروه تجربي اجراشد. داده ها با SPSS 13 تحليل شد.
يافته ها: افراد گروه تجربي در مرحله تغيير پس از مداخله از پيشرفت معني داري برخوردار شدند (P=0.001). ميانگين نمره توان فيزيکي افراد در گروه تجربي پس از اتمام دوره آموزشي افزايش معني دار نشان داد. (P=0.016) خودکارآمدي، توازن و تعادل و همچنين فرآيند فعاليت هاي ورزشي افراد در گروه تجربي پس از آموزش افزايش يافت(P<0.001).
نتيجه گيري: برنامه آموزشي مبتني بر TTM در بهبود توان فيزيکي و فعاليت جسماني کارکنان مراکز دولتي موثر است.