مقاله تاثير آموزش مديريت استرس بر كاهش مشكلات روان‏ شناختي خانواده هاي كودكان با آسيب‏ هاي شنوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مديريت استرس بر كاهش مشكلات روان‏ شناختي خانواده هاي كودكان با آسيب‏ هاي شنوايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودكان با آسيب شنوايي
مقاله مديريت استرس
مقاله آسيب‏ هاي روان‏ شناختي
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرند اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: موللي گيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تولد كودک با آسيب شنوايي، واقعه اي تنش زا و غيرمنتظره است و خانواده را با استرس و مشکلات روان شناختي مواجه مي كند. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف بهبود سلامت رواني مادران كودكان با آسيب شنوايي از طريق اجراي كارگاه مديريت استرس صورت گرفته است. محتواي كارگاه در دو بخش دانش افزايي و مهارتاموزي تنظيم و در شش جلسه ارايه شد. روش پژوهش حاضر شبه تجربي و طرح آن پيش آزمون ـ پس آزمون بدون گروه كنترل است. گروه نمونه پژوهش حاضر شامل ۳۳ مادر داراي كودک با آسيب شنوايي در سنين پيش از دبستان بودند که به مرکز توانبخشي کودکان ناشنواي نيوشا مراجعه کرده و داوطلب شرکت در کارگاه آموزشي بودند. ابزارهاي پژوهش فهرست نشانگان (SCL-90) 90 و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) بوده است. داده هاي حاصل از اجراي آزمون ها قبل و بعد از كارگاه با استفاده از آزمون t وابسته تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي پژوهش بيانگر كاهش مشكلات روان شناختي مادران شركت كننده در كارگاه است. با توجه به نقش مادران در توانبخشي کودکان با آسيب شنوايي، آموزش مادران در برنامه هاي درماني کودکان حايز اهميت است.