مقاله تاثير آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر ۱۵- ۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۲ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر ۱۵- ۱۲ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرخاشگري
مقاله دانش آموزان پسر
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله مديريت خشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: مصايبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف: اين پژوهش تعيين درجه تاثير آموزش مهارت هاي کنترل خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر ۱۵ ۱۲ ساله در سال تحصيلي ۸۸ ۸۷ است.
روش: مطالعه نيمهتجربي با طرح پيشآزمون و پسآزمون بود. ۳۴ نفر از دانش آموزان در دسترس که نمره آنها در آزمون پرخاشگري (آيزنگ، ۱۹۷۵) بيشتر از ديگران و هم چنين پرخاشگري آنها مورد تاييد مشاور و مدير مدرسه بود، انتخاب و بهطور تصادفي به دو گروه گواه و آزمايش تقسيم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگري آيزنگ و آزمون شخصيتي کاليفرنيا (۱۹۳۹) بود. مهارتهاي کنترل خشم در هشت جلسه يک و نيم ساعته هفتهاي دو بار به گروه آزمايش آموزش داده شد، ولي گروه گواه مداخله اي دريافت نکرد.
يافته ها: نشان دادند پرخاشگري گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه کاهش و سازگاري اجتماعي آن ها افزايش يافته است.
نتيجه گيري: مي توان آموزش مهارت هاي کنترل خشم را به عنوان روش موثري براي کاهش پرخاشگري و بالا رفتن سازگاري اجتماعي در نظر گرفت.