مقاله تاثير آموزش مديريت زمان بر تعارض كار – زندگي در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مديريت زمان بر تعارض كار – زندگي در پرستاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض كار – زندگي
مقاله مديريت زمان
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: خانكه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش مديريت زمان بر تعارض كار – زندگي پرستاران انجام گرفته است.
روش بررسي: در مطالعه نيمه تجربي حاضر ۱۰۶ نفر از پرستاران بيمارستان هاي شهيد بهشتي همدان و روان پزشكي رازي تهران در سال ۱۳۸۶ بر اساس معيارهاي ورود به مطالعه انتخاب شده و به روش بلوك هاي تبديل شده تصادفي به دو گروه آزمون (۴۷ نفر، ۶ نفر از مطالعه خارج شدند) و شاهد (۵۳ نفر) تقسيم شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل: ويژگي هاي فردي و حرفه اي، تعارض كار – زندگي و مديريت زمان بود. ابتدا دو گروه پرسشنامه ها را تكميل كردند، سپس براي گروه آزمون كارگاه يك روزه آموزش مديريت زمان اجرا شد. پرسشنامه ها يك ماه بعد از مداخله مجددا توسط هر دو گروه تكميل گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS v.11.5 و آزمون هاي آماري كاي اسكوئر، كلمنوروف، تي مستقل و تي زوجي استفاده شد.
يافته ها: طبق آزمون هاي آماري همساني بين دو گروه قبل از مداخله، از نظر متغيرهاي ويژگي هاي فردي و حرفه اي اختلاف معناداري مشاهده نشد. يافته هاي حاصل از آزمون تي مستقل، نشان داد كه دو گروه در ميانگين كلي نمرات تعارض كار – زندگي قبل از مداخله تفاوت معناداري ندارند. ولي يك ماه بعد از مداخله در ميانگين كلي تعارض كار- زندگي بين دو گروه اختلاف معناداري مشاهده گرديد (p<0.001). يافته هاي حاصل از آزمون تي زوجي نيز در ميانگين كلي تعارض كار- زندگي گروه آزمون قبل و يك ماه بعد از مداخله اختلاف معناداري نشان داد (p<0.001)ليكن در گروه شاهد تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد كه آموزش مديريت زمان بر كنترل تعارض كار – زندگي پرستاران موثر مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود آموزش مديريت زمان در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت پرستاران قرار گيرد.