مقاله تاثير آموزش مديريت كيفيت فراگير بر فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مديريت كيفيت فراگير بر فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت كيفيت فراگير
مقاله آموزش كاركنان
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله الگوهاي رفتاري كاركنان
مقاله شركت مخابرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه براي سازمان ها رسيدن به مديريت كيفيت فراگير (TQM) براي بقا و حفظ توانايي رقابت در عرصه هاي ملي و جهاني يك ضرورت است و آموزش مستمر كاركنان از مهمترين شاخص هاي دستيابي به آن است. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش مديريت كيفيت فراگير بر تغيير فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري است. اين پژوهش از نوع شبه تجربي است كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده ۲۵ كارشناس كه طي ۲۲ جلسه آموزش مديريت كيفيت فراگير دريافت كرده بودند به عنوان گروه آزمايش و ۲۵ كارشناس كه چنين آموزشي دريافت نكرده بودند، پس از همتاسازي با گروه آزمايش به عنوان گروه گواه انتخاب شدند و با پرسشنامه فرهنگ سازماني (سوسمن و دپ، ۱۹۸۹) و پرسشنامه محقق ساخته الگوهاي رفتاري كاركنان به صورت پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري مجدد ارزيابي شدند. پايايي پرسشنامه ها بعد از اجراي مقدماتي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني برابر با ۸۱/۰ و براي پرسشنامه الگوهاي رفتاري كاركنان ۸۴/۰ محاسبه شد. روايي محتوايي پرسشنامه ها را نيز استادان تاييد كردند.
نتايح تحليل كواريانس نشان داد كه ارايه آموزش مديريت كيفيت فراگير به گروه آزمايش موجب بهبود در نمرات پس آزمون پرسشنامه هاي فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان شده است (P<0.01). نتايج پيگيري مجدد نيز كه پس از ۶ ماه صورت گرفت، نشان داد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه آزمايش و گواه معنادار بوده است (P<0.01).
نتايج به دست آمده نشان داد كه آموزش مديريت كيفيت فراگير بر روي فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري موثر بوده است.