مقاله تاثير آموزش مطالعه اثر بخش بر کاهش ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مطالعه اثر بخش بر کاهش ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه اثربخش
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي توران پشتي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش تاثير آموزش مطالعه اثر بخش بر ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان بود. جامعه آماري اين پژوهش همه دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهرستان شهربابک سال تحصيلي ۸۷-۸۶ را شامل مي شد که از اين تعداد ۵۰ نفر به صورت خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. آزمودني ها در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري پرسش نامه اضطراب امتحان TAI مشتمل بر ۲۵ ماده است كه آزمودني بر اساس يك مقياس چهار گزينه اي مورد پرسش قرار گرفته است و ابزار اين آزمون از اعتبار و روايي كافي برخوردار است. پس از آزمون مقدماتي گروه هاي مورد آزمايش، ۴ هفته، هر هفته ۲ جلسه و هر جلسه ۴۵ دقيقه در کلاس آموزشي مطالعه اثربخش شرکت کردند. پس از اتمام آزمايش از هر دو گروه آزمون نهايي انجام شد و با استفاده از آزمون تحليل واريانس نتيجه زير به دست آمد. بين ميانگين نمرات اضطراب امتحان پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش تفاوت معني دار وجود دارد. به عبارت ديگر آموزش شيوه هاي مطالعه به طور معني داري در کاهش اضطراب امتحان موثر بوده است.