مقاله تاثير آموزش منظم به والدين بر روابط خانوادگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش منظم به والدين بر روابط خانوادگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش والدين
مقاله روابط خانوادگي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعي زاده پروين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير آموزش منظم به والدين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان فلاورجان بر روابط متقابل و پيشرفت تحصيلي آنان بوده است. روش تحقيق تجربي انتخاب شد. جامعه آماري، والدين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر فلاورجان در سال تحصيلي ۸۷- ۸۶ بودند. ۶۰ نفر از والدين به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه (هر گروه ۳۰ نفر) جايگزين گرديدند. متغير مستقل آموزش منظم به والدين بود که براي ۷ جلسه تدوين و اجرا شد. ابزار سنجش، پرسشنامه سنجش خانواده و پرسشنامه مقياس ارزيابي انطباق پذيري و همبستگي خانواده بود. براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي از معدل دانش آموزان قبل و بعد از اجراي متغير مستقل استفاده گرديد. فرضيه هاي تحقيق عبارت بود از: ۱- آموزش منظم به اوليا بر روابط متقابل آنها تاثير دارد. ۲- آموزش منظم به والدين بر ابعاد روابط خانوادگي تاثير دارد. ۳- آموزش منظم به والدين بر همبستگي و انطباق پذيري خانواده تاثير دارد. ۴- آموزش منظم به والدين بر پيشرفت تحصيلي آنان تاثير دارد. براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از آماره هاي فراواني، ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از روش کواريانس (ANCOVA) استفاده گرديد. يافته هاي حاصل نشان داد که آموزش منظم به والدين در سطح (P<0.05) بر روابط متقابل و خرده مقياس هاي روابط خانوادگي، انطباق پذيري و همبستگي خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان تاثير مثبت داشته است.