مقاله تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري فردي ـ اجتماعي، پرخاشگري و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري فردي ـ اجتماعي، پرخاشگري و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي اجتماعي
مقاله سازگاري فردي و اجتماعي
مقاله پرخاشگري
مقاله ابراز وجود
مقاله دانش آموز در معرض خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري فردي ـ اجتماعي، پرخاشگري و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. آزمودني ها ۶۰ دانش آموز بودند كه به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب و به دو گروه ۳۰ نفري آزمايش و گواه تقسيم شدند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش عبارت اند از آزمون شخصيتي كاليفرني (CPI) ، پرسشنامه پرخاشگري اهواز (AGQ) و مقياس خود ابرازي نوجوانان (ASA) كه پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايش ۲۰ جلسه يك ساعته تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي قرار گرفت. پس از اعمال مداخله بار ديگر از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي باعث افزايش سازگاري فردي ـ اجتماعي، كاهش پرخاشگري و افزايش ابراز وجود در دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز بود.