مقاله تاثير آموزش مهارتهاي مديريت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهني و ديرآموز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارتهاي مديريت خشم بر کنترل خشم مادران دانش آموزان کم توان ذهني و ديرآموز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش افزايي مادران
مقاله کنترل خشم
مقاله دانش آوزان کم توان ذهني آموزش پذير
مقاله دانش آموز ديرآموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي‌ يكتا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: به پژوه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: غباري بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: زماني نيره
جناب آقای / سرکار خانم: پرند اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف ارزشيابي آموزش مهارتهاي مديريت خشم به مادران کودکان کم توان ذهني آموزش پذير و ديرآموز انجام شده است. روش: در اين تحقيق شبه تجربي، ۴۶ مادر به روش نمونه گيري در دسترس از دو مدرسه ويژه دانش آموزان کم توان ذهني و ديرآموز در تهران انتخاب و از لحاظ ويژگيهاي جمعيت شناختي همگن شدند و در دو گروه آزمايشي و گواه جاي گرفتند. مهارت هاي مديريت خشم به صورت گروهي و به مدت هفت جلسه دو ساعته به گروه آزمايش آموزش داده شد. کارآيي برنامه با استفاده از اجراي پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي خشم و مقياس خشم چندبعدي، قبل و بعد از مداخله ارزشيابي شد. يافته ها: داده ها با استفاده از روش تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد و بيان کننده اين است که آموزش مديريت خشم بر کاهش خشم و افزايش استفاده از راهبردهاي کنترل خشم تاثير مثبت دارد. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش مبين کارآيي کاربرد روشهاي مديريت خشم در مادران دانش آموزان کم توان ذهني و ديرآموز است.