مقاله تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر اختلالات رفتاري كودكان دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر اختلالات رفتاري كودكان دبستاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله اختلالات رفتاري
مقاله کودکان دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مريد
جناب آقای / سرکار خانم: كيخاوني ستار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روانشناسان در دهه هاي اخير، در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خود، عدم احساس كفايت و كنترل شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آگاهي براي حل مشكلات و مسائل زندگي واقعي به شيوه مناسب ريشه دارد. بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر اختلالات رفتاري كودكان دبستاني بوده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش بر روي ۹۰ دانش آموز (۴۵ دختر و ۴۵ پسر) پايه هاي سوم، چهارم و پنجم دبستان كه بر اساس پرسشنامه علايم مرضي كودكان SCI-4، مبتلا به اختلالات رفتاري تشخيص داده شدند، انجام گــرفت. آموزش ها شامل آموزش مهارت هاي اجتماعي براي كلاس درس استفنز و فهرست مهارت هاي اجتماعي واكر بود كه از طريق بحث گروهي، ايفاي نقش و الگو سازي ارايه شدند.
يافته هاي پژوهش: تحليل نتايج با استفاده از تحليل واريانس آزمون و t در دو گروه مستقل نشان داد كه آموزش مهارت هاي اجتماعي باعث كاهش نشانگان اختلالات رفتاري شد (۵۲۶٫۱۸۵، F=2). اين كاهش هم در گروه پسران و هم در گروه دختران در سطح ۰٫۰۰۱ معني دار است (F=840.117) براي پسران و ۱۴۹٫۱۵۰، F=2 براي دختران).
بحث و نتيجه گيري: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد مشکلات دانش آموزان داراي اختلالات رفتاري تحت آموزش مهارت هاي اجتماعي کاهش يافته است. اين نتايج نشان مي دهد که دست اندرکاران امور بهداشت و سلامت کودکان بايستي در خصوص آموزش مهارت هاي اجتماعي از دوره دبستان اهتمام جدي ورزند. به طور کلي، مي توان گفت که آموزش مهارت هاي اجتماعي به افزايش سلامت روان منجر مي شود و در پيشگيري از بيماري هاي رواني و مشکلات رفتاري نقشي موثر دارد.