مقاله تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان رشته پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۸۸ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان رشته پرستاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس ادراک شده
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله پرستاري
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ام البنين
جناب آقای / سرکار خانم: واقعي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كوشان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات زيادي بيانگر آن بوده است که دانشجويان رشته پرستاري سطح بالايي از استرس را در محيط هاي باليني تجربه مي کنند. به نظر مي رسد که آموزش مهارت هاي ارتباطي مي تواند توانمندي دانشجويان رشته پرستاري را براي مقابله با عوامل استرس زاي محيط هاي باليني افزايش دهد. بنابراين، مطالعه حاضر تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي را بر ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان رشته پرستاري مورد بررسي قرار داد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع تجربي و جامعه پژوهش شامل دانشجويان پرستاري نيمسال اول سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ در دانشکده پرستاري و مامايي مشهد بود. تعداد ۲۶ نفر در گروه مداخله و ۳۰ نفر در گروه کنترل انتخاب شد (با توان ۰٫۸۴ و ضريب اطمينان ۰٫۹۵). تخصيص دانشجويان به دو گروه به صورت تصادفي انجام گرفت. براي گروه مداخله کارگاه آموزشي مهارت هاي ارتباطي به مدت ۱۰ ساعت برگزار گرديد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه عوامل استرس زاي کارآموزي پژوهشگر ساخته (پايايي ۰٫۸۳۴) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون هاي تي زوج، تي مستقل، مجذور کاي، کروسکال واليس و من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين استرس ادراک شده قبل از آموزش در گروه مداخله ۲۲٫۲۴±۴۳٫۶۹ و گروه کنترل ۱۴٫۳۶±۴۷٫۰۳ بود که تفاوت آماري معناداري بين دو گروه وجود نداشت. اما اين ميزان بعد از آموزش، در گروه مداخله ۱۹٫۶۶±۲۸٫۰۰ و در گروه کنترل ۱۶٫۶۴±۴۳٫۴۷ بود که اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود (p=0.002).
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهد که آموزش مهارت هاي ارتباطي در کاهش ميزان استرس ادراک شده در دانشجويان پرستاري تاثير دارد.