مقاله تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به شيوه بازخورد ويدئويي بر قابليت باليني كارورزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به شيوه بازخورد ويدئويي بر قابليت باليني كارورزان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله بازخورد ويدئويي
مقاله قابليت باليني
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مناقب سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: زماني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود توافق كلي بر مفيد بودن آموزش مهارت هاي ارتباطي، چالش هاي روش شناختي در زمينه روش آموزش اين مهارت ها وجود دارد. اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي به روش بازخورد ويدئويي بر بهبود قابليت باليني با روش مرسوم سخنراني انجام گرفته است.
روش ها: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي، آينده نگر و دو سو كور در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر روي دو گروه ۲۰ نفري از كارورزان انجام شد. هر دو گروه ابتدا آموزش به روش سخنراني ديدند و بلافاصله از آنها امتحان OSLER (Objective Structured Long Examination Record) به عمل آمد. سپس براي گروه تجربي گارگاه بازخورد ويدئويي اجرا شد و دو ماه بعد براي هر دو گروه همان امتحان اجرا شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي من- ويتني و ويل كاكسون و مجذور كاي تحليل گرديد.
نتايج: دو گروه از نظر جنس، سن و ماه كارورزي تفاوت آماري معني دار نداشتند. نمرات OSLER-I در هر دو گروه تفاوتي معني دار نداشت، ولي تفاوت نمرات OSLER-II معني دار بود. تفاوت نمرات OSLER-I با OSLER-II در گروه تجربي معني دار و در گروه شاهد بدون معني بود. مهارت در گرفتن شرح حال، انجام معاينه فيزيكي و تشخيص و درمان در گروه تجربي، قبل و بعد از شركت در كارگاه تفاوت معني دار داشت.
نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي ارتباطي به روش بازخورد ويدئويي سبب ارتقاي توانايي كارورزان در گرفتن شرح حال، انجام معاينه فيزيكي و افزايش صحت تشخيص و درمان مي شود. ضمن تاكيد بر لزوم آموزش مهارت هاي ارتباطي، روش باز خورد ويدئويي مي تواند به عنوان يك روش آموزشي مورد توجه قرار گيرد.