مقاله تاثير آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي معلولان جسمي – حرکتي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي معلولان جسمي – حرکتي استان تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي برقراري ارتباط موثر
مقاله عزت نفس
مقاله کم رويي
مقاله معلولان جسمي
مقاله حرکتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: دوكانه اي فرد فريده
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين تحقيق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي معلولان است. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل و با گمارش تصادفي انجام گرفته است. جامعه آماري شامل همهي معلولان جسمي- حرکتي استان تهران در سال ۸۷-۸۶ است. از اين جامعه نمونه اي شامل ۱۲۰ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد و به شيوه تصادفي نيز به دو گروه مساوي تقسيم شدند و به قيد قرعه يکي از دو گروه به عنوان گروه آزمايش و ديگري به عنوان گروه گواه گمارده شدند (۶۰ نفر گروه آزمايش و ۶۰ نفر گروه گواه) براي جمع آوري داده از آزمون عزت نفس آيزنگ و پرسش نامه کم رويي استنفورد استفاده شد. اعضاي گروه آزمايش به مدت دو ماه و نيم و هر هفته ۲ ساعت تحت آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر مانند: مهارت خود آگاهي، اصول ارتباط ميان فردي، آشنايي با مهارت هاي صحبت کردن، آشنايي با مهارت هاي گوش دادن، آشنايي با عناصر کلامي و غيرکلامي ارتباط، مهارت همدلي، آشنايي با مهارت هاي لازم براي دوست يابي و ادامه دوستي، شيوه هاي سالم حل تعارض هاي بين فردي، مهارت قاطعيت و جرات ورزي، آشنايي با راهبردهاي فوري و کوتاه مدت براي کنترل خشم قرار گرفتند. از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل کواريانس نتايج نشان داد: ۱- بين عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغير عزت نفس تفاوت معني دار وجود دارد. يعني آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر در افزايش عزت نفس معلولان تاثير دارد. ۲- بين عملکرد افراد دوگروه در پس آزمون متغير کم رويي تفاوت معني دار وجود دارد. يعني آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر در کاهش کم رويي معلولان تاثير دارد.