مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دبيرستاني شهرستان بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دبيرستاني شهرستان بهبهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله اضطراب
مقاله ابراز وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ورزنده مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان هاي شهرستان بهبهان بود. نمونه شامل ۸۰ دانش آموز بود که به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب و سپس به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. از هر دو گروه به وسيله ي پرسشنامه اضطراب کتل و خودابرازي (A.S.A)، پيش آزمون به عمل آمد. سپس گروه آزمايش به مدت ۱۸ هفته، هفته اي يک جلسه ۹۰ دقيقه اي در معرض متغير مستقل (آموزش مهارت هاي زندگي)، قرار گرفتند. بعد از آن هر دو گروه آزمايش و کنترل به پرسشنامه اضطراب کتل و خودابرازي (A.S.A) پاسخ دادند. تحقيق حاضر از نوع تجربي (پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل) بود و تحليل داده ها با روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا)، در سطح معناداري P<0.05 نشان داد که بين دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. يعني آموزش مهارت هاي زندگي در کاهش اضطراب و افزايش ابراز وجود تاثير داشته است.