مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله عزت نفس
مقاله کم رويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوكانه اي فرد فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين تحقيق بررسي اثر آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس و کاهش کم رويي دانشجويان بود. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، آزمايشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفي بود. جامعه آماري عبارت بودند از کليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ که از بين آنها نمونه اي متشمل بر ۱۲۰ نفر (۶۰ دختر . ۶۰ پسر) با شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و به شيوه تصادفي نيز در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند (۶۰ نفر گروه آزمايش و ۶۰ نفر گروه کنترل). براي جمع آوري داده ها از آزمون عزت نفس آيزنک و پرسش نامه کم رويي استنفورد استفاده شد. اعضاي گروه آزمايش ۴ ماه و هر هفته ۴ ساعت تحت آموزش ۵ مهارت خودآگاهي، حل مساله و تصميم گيري، قاطعيت، تفکر خلاق و تفکر انتقادي، از مجموعه مهارت هاي زندگي قرار گرفتند. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که بين عملکرد افراد دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون متغير عزت نفس تفاوت معناداري وجود ندارد، اما بين عملکرد افراد دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون متغير کم رويي تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس دانشجويان تاثير ندارد اما بر کاهش کم رويي دانشجويان موثر است.