مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري اجتماعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي زندگي
مقاله انگيزه پيشرفت
مقاله خود احترامي
مقاله سازگاري اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه پيشرفت خوداحترامي و سازگاري اجتماعي دانشجويان آزاد اسلامي، واحد تهران مركز بود. بدين منظور در يك مطالعه تجربي با استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل، ۴۰ نفر از دانشجويان به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل کاربندي و هر دو گروه به پرسشنامه هاي انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري اجتماعي پاسخ دادند. سپس آموزش مهارتهاي زندگي تنها در مورد گروه آزمايش اعمال شد و مجددا هر دو گروه در معرض پس آزمون قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه آموزش مهارتهاي زندگي، در ارتقاي ميزان انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري دانشجويان موثر است.