مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنايي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت هاي زندگي
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله مشکلات رفتاري
مقاله اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنايي
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل
جناب آقای / سرکار خانم: پاك دامن شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر جهت بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي و مشکلات رفتاري دانش آموزان پسر هشت تا ده ساله مبتلا به اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنايي (ODD) شهرستان نهاوند انجام شده است. اين مطالعه از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. ۳۵ دانش آموز که بر اساس فهرست رفتاري کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF) مبتلا به ODD تشخيص داده شده بودند، انتخاب شد و سپس توسط فرم معلم مقياس درجه بندي مهارت هاي اجتماعي گرشام و اليوت (۱۹۹۰)SSRS) ) مورد ارزيابي قرار گرفتند. در نهايت ۳۰ نفر از دانش آموزان مذکور که نمره مهارت هاي اجتماعي آن ها در مقياس SSRS پايين بوده و وجود مشکلات رفتاري آن ها در بخش مشکلات رفتاري SSRS نيز تاييد شد، انتخاب شده و به شکل تصادفي به دو گروه آزمايش (n=15) و گواه (n=15) تقسيم شدند. سپس آموزش مهارت هاي زندگي به مدت ۲٫۵ ماه در ۱۰ جلسه آموزشي ۱۲۰ دقيقه اي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. در پايان دوره آموزش، همه آزمودني ها دوباره به کمک مقياس درجه بندي مهارت هاي اجتماعي گرشام و اليوت ارزيابي شدند. تحليل داده ها نشان داد که گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه، پس از پايان جلسات آموزش مهارت هاي زندگي، بر اساس ارزيابي معلم، افزايش معني داري در خرده مقياس هاي همکاري (p<0.001)، ابراز وجود (p<0.05)، مهار خود (p<0.001) و نمره کلي مهارت هاي اجتماعي (p<0.001) و کاهش معني دار در نمره مشکلات رفتاري (p<0.01) پيدا کرده است.