مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر روابط بين فردي، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر روابط بين فردي، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابينا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينايي
مقاله مهارتهاي زندگي
مقاله روابط بين فردي
مقاله عزت نفس
مقاله ابراز وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر روابط بين فردي، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابيناي مرکز فاطمه زهرا (س) اصفهان در سال ۱۳۸۶ بود. پژوهش از نوع تجربي بوده و در آن از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش را کليه دختران نابيناي اين مرکز تشکيل مي دادند که از بين آنها دختران بين سنين ۲۰ تا ۴۰ سال به دليل توانايي درک بهتر جلسات براي تحقيق مد نظر قرار گرفتند و از ميان آنها ۲۶ نفر به طور تصادفي انتخاب و در ۲ گروه ۱۳ نفري آزمايش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمايش به مدت ۹ جلسه ۲ ساعته و ۲ روز در هفته تحت آموزش مهارتهاي زندگي قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق زير مقياس روابط بين فردي از پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز (۱۳۸۴)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) و پرسشنامه ابراز وجود آلبرتي و آمونز بود. نتايج اين پژوهش استفاده از تحليل کواريانس چند متغيري نشان داد که آموزش مهارتهاي زندگي بر عزت نفس و ابراز وجود دختران گروه آزمايش تاثير مثبت معنادار داشته است (P<0.001)، ولي بر روابط بين فردي آنها تاثير معناداري نداشته است (P<0.05).