مقاله تاثير آموزش مهارت هاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارتهاي زندگي به مادران
مقاله مشکلات رفتاري
مقاله دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترك لاداني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملك پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان مقطع تحصيلي سوم تا پنجم ابتدايي شهر اصفهان است. اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري را کليه دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ تشکيل داده است. روش نمونه گيري مورد استفاده در پژوهش براي انتخاب مدارس خوشه اي چند مرحله اي و براي انتخاب آزمودني ها بر اساس امتياز مشکلات رفتاري آنها است. بدين ترتيب که از ۵ ناحيه آموزش و پرورش اصفهان، يک ناحيه به طور تصادفي انتخاب و سپس از اين ناحيه يک دبستان دخترانه و يک دبستان پسرانه به طور تصادفي انتخاب شد. آنگاه از اين دو مدرسه با انجام پيش آزمون از کليه دانش آموزان پايه سوم تا پنجم، ۹۶ نفر دانش آموز که داراي مشکلات رفتاري بودند مشخص و به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، سپس اين ۹۶ نفر به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. به مادران گروه آزمايشي طي ۹ جلسه آموزش مهارتهاي زندگي داده شد. همچنين به منظور بررسي ميزان مشكلات رفتاري از آزمون مشكلات رفتاري راتر (a=0.9) استفاده شد. نتايج نشان داد که بين عملکرد گروه آزمايش و گواه تفاوت معناداري (P<0.001) وجود دارد و آموزش مهارتهاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري تاثير دارد.