مقاله تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با هيجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي دختران دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با هيجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي دختران دبيرستاني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله مهارت هاي مقابله
مقاله هيجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيم تقي
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كنش ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف: پژوهش تعيين ميزان تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با هيجان ها در کاهش استرس، اضطراب امتحان و افزايش عملکرد تحصيلي دانش آموزان بود.
روش: پژوهش آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه و ابزار پژوهش، آزمون اضطراب امتحان فيليپس (۱۹۷۹)، مقياس احساس فشار رواني مارکهام (۱۹۹۲) و آزمون عملکرد تحصيلي درتاج (۱۳۸۳) بود. با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه داراي اضطراب امتحان شهرستان فريدون شهر انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. داده ها با استفاده از روش آماري کوواريانس تحليل شد.
يافته ها: نشان دادند آموزش مهارت هاي مقابله با هيجان ها در كاهش اضطراب امتحان و افزايش خودکارآمدي و عملكرد تحصيلي موثر است.
نتيجه گيري: مي توان در مدارس مهارت هاي مقابله با هيجان ها را در قالب درس مهارت هاي زندگي براي پيشگيري از اضطراب امتحان و افزايش پيشرفت تحصيلي به دانش آموزان آموزش داد.