مقاله تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي بيماران قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي بيماران قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله شناختي- رفتاري
مقاله بيماري هاي قلبي- عروقي
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منشئي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت كيفيت زندگي در بيماري هاي مزمن، و نقش آموزش در بهبود آن، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش هاي شناختي- رفتاري بر بهبود كيفيت زندگي بيماران قلبي- عروقي در شهر اصفهان انجام شد.
روش ها: در اين پژوهش تجربي، نمونه مورد مطالعه ۵۶ نفر از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان چمران و مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان بودند كه به صورت تصادفي گزينش، و با روش تخصيص تصادفي به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي در طي هشت جلسه دو ساعته، به صورت گروهي، آموزش ديدند. هر دو گروه آزمودني ها پرسشنامه كيفيت زندگي مك نيو ويژه بيماران قلبي را قبل از شروع آموزش و دو هفته پس از پايان آموزش تكميل نمودند. برخي اطلاعات جمعيت شناختي آزمودني ها نيز به همراه پرسشنامه اصلي جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از طريق آزمون هاي آماري،t  مستقل، مجذور كاي و كولموگروف اسميرينف و تحليل كواريانس انجام شد.
نتايج: آموزش هاي شناختي- رفتاري با شاهد اثر احتمالي پيش آزمون در سه خرده مقياس كيفيت زندگي و نمره كل كيفيت زندگي تاثير معني دار داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد بهره گيري از مداخلات شناختي- رفتاري شيوه مناسبي براي بهبود كيفيت زندگي بيماران قلبي در كنار ساير درمان هاي پزشكي مي باشد
.