مقاله تاثير آموزش هوش عملي بر اضطراب و تمرکز دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش هوش عملي بر اضطراب و تمرکز دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عملي
مقاله اضطراب
مقاله تمرکز
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير آموزش هوش عملي بر اضطراب و تمرکز دانش آموزان صورت گرفته است. از بين جامعه آماري دو گروه ۱۵ نفري از دانش آموزان پايه سوم مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه ۲ اصفهان، به عنوان نمونه آماري به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي در نظر گرفته شد و به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. اين پژوهش شبه تجربي است و اضطراب و تمرکز از طريق پرسشنامه LASSI، پيش آزمون و پس آزمون و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد دانش آموزاني که در زمينه هوش عملي آموزش ديده بودند نسبت به گروهي که آموزش نديده بودند، از اضطراب کمتر و تمرکز بيشتر براي مطالعه برخوردار بودند (۰٫۰۵).