مقاله تاثير آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد بر آگاهي و نگرش سربازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد بر آگاهي و نگرش سربازان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سربازان
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله پيشگيري
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراحمدي زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقشواريان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همتي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: پارساپور ركسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: محيط هاي نظامي به دليل حضور افراد در معرض خطر، مي تواند زمينه ساز بسياري از بيماري هاي رفتاري باشد. دوره آموزشي فرصتي مغتنم براي آموزش و افزايش آگاهي سربازان را فراهم مي سازد. اين طرح با هدف بررسي تاثير برنامه هاي آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد بر آگاهي و نگرش سربازان اجرا شد.
روش ها: اين برنامه آموزشي در ۱۴ مركز نظامي و انتظامي استان فارس در ۲ مرحله به اجرا در آمد. در مرحله اول، نمايندگان معرفي شده از هر پادگان به عنوان گروه همتا آموزش ديدند و در مرحله دوم، اين افراد به سربازان پادگان هاي مربوطه آموزش دادند. ابزار آموزش شامل انواع پمفلت، اسلايد و كتابچه آموزشي بود. ابزار بررسي تاثير آموزش نيز پرسش نامه كتبي بود. براي مقايسه قبل با بعد از آموزش از آزمون  Tزوجي و براي بررسي تاثير متغيرها بر ميزان آگاهي و نگرش از رگرسيون لجستيك استفاده شد.
يافته ها: ميانگين زمان تحصيل سربازان ۱۱٫۲۲±۳٫۵ سال بود. آموزش پيشگيري از اعتياد به طور معني داري باعث افزايش آگاهي و بهبود نگرش سربازان شد (P<0.001). از بين سه متغير سن، سواد و تاهل، فقط متغير سن ارتباط معني داري با آگاهي قبل از آموزش داشت.
نتيجه گيري: آموزش هاي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي نظامي نه تنها افزايش آگاهي و بهبود نگرش را به دنبال دارد، بلكه باعث ارتقاي عملكرد افراد نيز مي شود.