مقاله تاثير آموزش کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور کرمانشاه: رويکرد مدلسازي معادله ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور کرمانشاه: رويکرد مدلسازي معادله ساختاري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله نيت کارآفرينانه
مقاله رفتار کارآفرينانه و مدلسازي معادله ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باراني شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: دل انگيزان سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني لرگاني سيده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گستره هزاره جديد آموزش کسب و کار و فرهنگ کارآفرينانه مي تواند راهکار ارزشمندي براي ايجاد تفکر کارآفريني و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي و به موازات آن بهبود بحران بيکاري جامعه باشد. با اين حال، ارتقاي کارآفريني از طريق آموزش با چالش همراه بوده و بررسيهاي مرتبط با تاثير آن به خصوص بر نيت و رفتار کارآفرينانه فراگيران نسبتا بدون آزمون باقي مانده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف کلي بررسي تاثير آموزش کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان با کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده Ajzen انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان رشته مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور کرمانشاه تشکيل دادند(N=0.22) .از اين تعداد ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از جدول Krejcie and Morgan(1970) انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيات پژوهش به روش مدلسازي معادلات ساختاري و تحليل واريانس چند متغيره، از دو گروه افرادي که در دوره هاي آموزش کارآفريني شرکت کرده بودند و افرادي که در اين دوره ها شرکت نکرده بودند بهره گرفته شد. بر اساس يافته ها، فرضيه هاي اصلي پژوهش مبني بر ارتباط مثبت و معنادار نيت کارآفرينانه دانشجويان با نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي ذهني، باور به خودکارآمدي و رفتار کارآفرينانه و تاثير مثبت و معنادار آموزش کارآفريني بر نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي ذهني و باور به خودکارآمدي تاييد شد.